Het privacybeleid van Probusclub “Probus 1 Oosterbeek”

Probusclub Probus 1 Oosterbeek (hierna te noemen: Probus 1 Oosterbeek) houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes Probus 1 Oosterbeek hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.
Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van Probus 1 Oosterbeek waarin persoonsgegevens voorkomen.
De AVG
Het bestuur van Probus 1 Oosterbeek is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Probus 1 Oosterbeek is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Definities
De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.
Uitgangspunten
Probus 1 Oosterbeek gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.
Probus 1 Oosterbeek houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Grondslag en doelbinding
Probus 1 Oosterbeek zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Data minimalisatie
Probus 1 Oosterbeek verwerkt alleen de die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Probus 1 Oosterbeek streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
2
Integriteit en vertrouwelijkheid
Probus 1 Oosterbeek gaat zorgvuldig om met en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden
alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel
waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Probus 1 Oosterbeek voor passende
beveiliging van.
Delen met derden
Probus 1 Oosterbeek deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van
wettelijke verplichtingen en in geval van de secretaris, de penningmeester en de
webmaster(s) met de Stichting Probus Nederland.
Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat Probus 1 Oosterbeek zich steeds afvraagt of de
registratie van noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om
te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.
Proportionaliteit
Probus 1 Oosterbeek zal steeds de afweging maken of de registratie van een
persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding
tot het doel dat met de wordt beoogd.
Verwerkingsregister
De ledenadministratie en de ledenlijst wordt uitgevoerd en beheerd door de secretaris. Hij is
ook verantwoordelijk voor het melden van een eventueel gegevenslek.
Rechten van betrokkenen
Probus 1 Oosterbeek honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacy beleid is
vastgesteld door de ledenvergadering van Probus 1 Oosterbeek op 23-07-2018.