Privacy Reglement van Probusclub Probus 1 Oosterbeek

Probusclub Probus 1 Oosterbeek houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.
Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Probus 1 Oosterbeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Onderlinge informatie
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
• Het versturen van nota’s
• Inschrijven voor bijeenkomsten
• Het opzetten en onderhouden van een website voor een Probusclub
• Het bijhouden van een ledenlijst
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres en/of e-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Beroep/bedrijf of voormalig beroep/bedrijf
• Telefoonnummers
• Naam partner
Uw gegevens worden op een besloten pagina van onze website gepubliceerd in de vorm van een ledenlijst en een adressenlijst. Dat geldt ook voor verslagen en foto’s van evenementen.
2
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Probus 1 Oosterbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Probus 1 Oosterbeek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We versleutelen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons op nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vastgesteld door de ledenvergadering van Probus 1 Oosterbeek op 23-07-2018.